رضا داوری اردکانی در نشست اتحادیه انجمن های مرتبط با ریاضیات تبیین کرد چاپ
شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 16:11

لزوم پیشرفت هماهنگ همه علوم

نشست هفت گروه از انجمن ­های مرتبط با ری