صفحه اصلی اخبار با سخنرانی رضا داوری اردکانی برگزار می شود