صفحه اصلی مقاله مقدمه منتشر شده در دفتر شعر زخم و نمک. 1389